Tuotteet Palvelut Online-palvelut Esitteet Referenssit Tietoja KAESERistä Yhteystiedot Ajankohtaista KAESER työnantajana
 
  Ruuvikompressorit
  OILFREE.AIR
  Mäntäkompressorit
  Dental-kompressorit
Paineilman jälkikäsittely
    Kuivaus
    Suodatus
    Paineilmaverkoston täyttöjärjestelmä DHS
    Paineilmasäiliöt
    Lauhteenkäsittelytekniikka
  Ohjausjärjestelmät
  Alipaineruuvipumput
  Puhaltimet
  Rakennuskompressorit
  Työkalut ja tarvikkeet
  KAESER-alkuperäisosat
  SIGMA PET AIR
  Paineilmatuotannon ulkoistaminen
  Teollisuus 4.0
 
  

Paineilman jälkikäsittely

 

Käyttökohteesta riippuen paineilman on oltava kuivaa, puhdistettua tai jopa steriiliä. KAESERin jälkikäsittelykomponenteilla saavutetaan paineilmalaatuja, joiden sisältämien epäpuhtauksien määrä jää alle määritysrajan. 

Mikä on Teidän yrityksellenne oikea jälkikäsittelyvaihtoehto? Lisätietoja saatte oikeanpuoleisessa sarakkeessa avautuvasta jälkikäsittelykaaviosta tai suoraan paineilma-asiantuntijoiltamme.

Kuivaus

Kompressorin imemä ilma on kaasuseos, joka sisältää aina myös vesihöyryä. Ilman kyky imeä itseensä kosteutta kuitenkin vaihtelee; se on ennen kaikkea riippuvainen lämpötilasta. Kun ilman lämpötila kohoaa – kuten kompressorin puristusvaiheessa – myös ilman kyky imeä itseensä vesihöyryä kohoaa. Kosteus tiivistyy vasta välttämättömän jäähdytysvaiheen aikana, ja lauhde erottuu paineilmasta kompressorilaitetta seuraavassa syklonierottimessa tai paineilmasäiliössä. Paineilma on kuitenkin yhä edelleen 100-prosenttisesti vesihöyrykyllästeistä. Sen vuoksi paineilman jakeluverkostoon ja käyttökohteisiin muodostuu edelleen huomattavat määrät lauhdetta paineilman lämpötilan alentuessa. Ilman paineilman kuivausta käyttöhäiriöt, tuotannon keskeytykset sekä kalliit huolto- ja korjaustoimenpiteet ovat väistämättömiä.

Suodatus

Jokaisen ilmakuutiometrin mukana kompressori imee jopa 190 miljoonaa likahiukkasta, hiilivetyjä, viruksia ja bakteereja. Kompressori itse kykenee suodattamaan ainoastaan suurimmat epäpuhtaudet puristettavasta ilmasta. Suurin osa epäpuhtauksista jää paineilmaan. Sen vuoksi paineilman huolellinen jälkikäsittely on useimmissa käyttökohteissa välttämätöntä. Puhdas paineilma takaa pneumaattisten koneiden ja ohjausten häiriöttömän käynnin ja pidentää pneumaattisten työkalujen käyttöikää. Lisäksi putkistot ja venttiilit pysyvät puhtaina. Puhtaan paineilman avulla voidaan pienentää huolto-, korjaus- ja osittain jopa hankintakustannuksia.

Paineilman varastointi

Varastoina ja puskureina toimivilla paineilmasäiliöillä on tärkeä tehtävä paineilmajärjestelmässä: niiden on tasattava paineilman kulutushuiput ja usein vielä erotettava lauhdetta paineilmasta. Sen vuoksi paineilmasäiliön oikea mitoitus ja luotettava korroosiosuoja ovat erittäin tärkeitä. Tarkastusvälien tulisi myös olla mahdollisimman pitkät. KAESERin paineilmasäiliöt täyttävät nämä vaatimukset ensiluokkaisesti.

Paineilmaverkoston täyttöjärjestelmät

Paineilman jälkikäsittelyjärjestelmät on suunniteltu toimimaan optimaalisesti tietyillä tilavuusvirroilla, kun kompressorit käyvät kuormituskäynnillä ja syöttävät paineilmaa paineilmaverkostoon vasten verkostossa vallitsevaa vastapainetta. Paineilmaverkostosta puuttuu tämä vastus, jos paine on poistunut verkostosta järjestelmän ollessa heikosti kuormitettu tai pysähdyksissä. Tällöin on olemassa vaara, että tuotannon jälleen käynnistyessä paineilman virtausnopeus kuivainten ja suodatinten läpi kohoaa aivan liian suureksi. Paineilmaverkoston täyttöjärjestelmät estävät tämän luotettavasti. Täyttöjärjestelmä ei vain varmista, että paineilman laatu pysyy moitteettomana, vaan se parantaa myös paineilman jälkikäsittelylaitteiden toimintavarmuutta ja pidentää niiden käyttöikää.

Lauhteen poisto ja käsittely

Paineilmaa tuotettaessa lauhteen muodostumista ei voida estää. Se on kemiallisesti aggressiivista ja sisältää öljyä sekä muita epäpuhtauksia (esim. ruostetta). Sen vuoksi se muodostaa ruostetta paineilmajärjestelmään ja aiheuttaa häiriöitä paineilmajärjestelmän toiminnassa, ellei sitä poisteta huolellisesti kaikista niistä kohdista, joihin sitä kertyy. Kokemus on osoittanut, että uimurin avulla toimivat lauhteenpoistojärjestelmät eivät pitkällä aikavälillä toimi kovin luotettavasti. Puhtaasti aikaohjatut järjestelmät puolestaan aiheuttavat suuria painehäviöitä. Ihanteellisen vaihtoehdon tarjoavat elektronisesti ohjatut, kapasitiivisella pinnankorkeusanturilla varustetut ECO DRAIN-lauhteenpoistimet.
Paineilmatuotannon aikana muodostuva lauhde sisältää käyttöolosuhteista riippuen öljyä ja monia muita epäpuhtauksia. Nämä saattavat olla ympäristölle haitallisia. Ennen kuin vesi voidaan johtaa viemäristöön, on se käsiteltävä siten, että se ei ylitä viemäristöön johdettavalle jätevedelle asetettuja raja-arvoja. KAESERin AQUAMAT-laitteet ovat tähän tarkoitukseen suunniteltuja taloudellisia lauhteenkäsittelyjärjestelmiä. Ne takaavat luotettavasti, että esimerkiksi hiilivetypitoisuudelle asetetut raja-arvot eivät ylity. (Tietoja raja-arvoista antavat esimerkiksi paikalliset jätevesilaitokset.)

 
KAESER home Search Sitemap
Lisätietoja
Työkalupakki
Esitetilaus

Yhteyshenkilönne Suomessa

ico_contactYhteydenottolomake

Logo-fewer-CO2-emissions

Takaisin top
Tietosuojaseloste, KAESER KOMPRESSORIT Oy, info.finland@kaeser.com