Johtamisprosessit – johdon vastuu

Johtamisprosesseissa esitetään, kuinka KAESER KOMPRESSOREN SE:n johto ohjaa ja valvoo yritystä, toteuttaa henkilöstösuunnittelua ja varmistaa toiminnan lainmukaisuuden. Tämä saavutetaan QUSEM-järjestelmää soveltamalla, jatkuvasti parantamalla ja varmistamalla sen vaikuttavuus antamalla käyttöön tarvittavat resurssit.

Sisäisiä auditointeja suoritetaan säännöllisin välein. Sisäisten auditointien tulosten, asiakaspalautteiden, tunnuslukujen analysoinnin sekä suoritettujen korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden perusteella yritysjohto arvioi QUSEM-järjestelmän

  • soveltuvuuden
  • tarkoituksenmukaisuuden
  • vaikuttavuuden.

Johdon arvioinnin tulosten perusteella määritellään prosessien ja tuotteiden parantamiseen sekä resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen tähtäävät toimenpiteet jatkuvan parantamisen prosessin toimiessa näin sekä laadunhallinnan että ympäristön- ja energianhallinnan instrumenttina.

Työntekijöiden yhdyshenkilöinä toimivat heidän esimiehensä sekä osastojen/toimipaikkojen QUSEM-valtuutetut, jotka huolehtivat siitä, että

  • yrityspolitiikkaa noudatetaan käytännössä
  • laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja energiapoliittiset tavoitteet ymmärretään, huomioidaan ja toteutetaan kaikilla organisaation tasoilla luomalla tälle vaadittavat edellytykset
  • prosessien sisällä toimitaan ohjeiden mukaisesti
  • kaikki tarpeelliset parannukset sisällytetään järjestelmään.

QUSEM-valtuutettu on muusta organisaatiosta riippumaton ja työskentelee suoraan yritysjohdon alaisuudessa.