F-kaasuasetus

EU:n F-kaasuasetus ja sen vaikutus paineilman jäähdytyskuivaimiin

EU:n uuden F-kaasuasetuksen 517/2014 tavoite on vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä ja siten hillitä ilmastonlämpenemistä. Se on Euroopassa velvoittavaa lainsäädäntöä. 

Asetus kieltää tiettyjen kasvihuonekaasujen ja kylmälaitteiden markkinoille tuonnin ja supistaa tämän lisäksi kiintiöjärjestelmän kautta merkittävästi markkinoilla yleisesti käytettyjen kylmäaineiden tarjontaa. Se myös sisältää kylmäalan yrityksiä ja käyttäjiä koskevia säännöksiä fluorattujen kasvihuonekaasujen käsittelystä.

Usein kysyttyjen kysymysten avulla yritämme selventää tätä melko monimutkaista aihetta päivittäisen käytön näkökulmasta. Yksityiskohtaisia tietoja löytyy F-kaasuja koskevasta kannanotosta.

Ketä F-kaasuasetus koskee?

Se koskee kaikkia, jotka EU:n sisällä ostavat, myyvät, käyttävät, huoltavat, kunnostavat tai poistavat käytöstä jäähdytyskuivaimia.

Mitä jäähdytyskuivaimia tämä koskee?

Asia koskee EU:hun tuotuja, siellä valmistettuja, käytettäviä, huollettavia, kunnostettavia ja käytöstä poistettavia jäähdytyskuivaimia, jos ne käydäkseen vaativat fluorattuja kasvihuonekaasuja. Nykyisin tyypillisesti markkinoilla olevissa laitteissa käytetään pääsääntöisesti fluorattuja hiilivetyjä (HFC) kylmäaineena. Niiden kohdalla on kyse fluoratuista kasvihuonekaasuista. 

Paineilman kuivaukseen suunnitellut jäähdytyskuivaimet ovat asetuksessa tarkoitettuja kiinteitä jäähdytyslaitteita. Jäähdytyskuivaimet luokitellaan ammatilliseen ja teolliseen käyttöön suunnitelluiksi jäähdytyslaitteiksi. Markkinoille saattamista koskevat ehdot, jotka koskevat kotitalouksien jääkaappeja ja pakastimia tai kaupalliseen käyttöön suunniteltuja laitteita, eivät koske jäähdytyskuivaimia.

Mikä muuttuu vanhaan F-kaasuasetukseen verrattuna?

Nykyinen F-kaasuasetus EU 842/2006 kumoutui uuden F-kaasuasetuksen EU 517/2014 astuessa voimaan 1.1.2015. Aikaisemmat vaatimukset pysyivät pääosin voimassa ja laajenivat entisestään. Jäähdytyskuivainten kannalta merkityksellisiä seikkoja määriteltiin uudelleen seuraavissa kohdissa:

  • Tällä hetkellä yleisesti käytettyjen kylmäaineiden markkinatarjonnan heikkeneminen (14 art. alkaen)
  • Jäähdytyskuivaimia ja niissä käytettyjä kylmäaineita koskeva ilmoitusvelvollisuus (12 art.)
  • R-404A:n käyttökielto kuivainten huollossa täytöskoon ylittäessä 10,2 kg
  • Kielto saattaa markkinoille R-404A:ta käyttäviä jäähdytyskuivaimia (11 art.) 
  • Tiiviystarkastusten uudet raja-arvot ja dokumentointivelvollisuudet (3, 4 ja 6 art.)
  • Huoltohenkilöstön pätevöinti (10 art.)
  • Kylmäaineiden talteenotto niiden elinkaaren päättyessä (8 art.)
Eikö tällä hetkellä yleisesti käytettyjä kylmäaineita enää vastaisuudessa ole saatavilla?

Tällä hetkellä markkinoilta löytyy jäähdytyskuivaimiin kaikkia tähän asti yleisesti käytettyjä kylmäaineita. Tiettyjen kylmäaineiden saanti tulee heikkenemään. Jotkut kylmäaineet, kuten esimerkiksi R-404A, poistuvat lähiaikoina kokonaan markkinoilta. Tämänhetkisten kylmäaineiden saantiaika ja -määrät riippuvat oleellisesti kunkin aineen vaikutuksesta kasvihuoneilmiöön. Sen pohjana on tulo, joka saadaan kertomalla kulloinkin tarkasteltavana oleva kylmäaineen massa (metrisinä tonneina) kylmäaineelle ominaisella kasvihuonepotentiaalilla (nk. GWP-arvolla). Tätä tuloa kutsutaan CO2-ekvivalentiksi.

Miksi yleisesti käytettyjen kylmäaineiden saanti markkinoilla heikkenee?

Asetusta varten selvitettiin vuosina 2009–2012 keskimäärin markkinoille saatettujen fluorattujen kasvihuonekaasujen määrä. Tämä määrä, joka ilmaistaan CO2-ekvivalentteina, määriteltiin 100 prosentiksi vuodelle 2015. Se on vuoteen 2030 mennessä alennettava portaittain 21 prosenttiin. Tästä vaiheittaisesta prosessista käytetään termiä ”phasedown”.

Kannattaako käyttäjän varastoida R-404A-kylmäainetta tällä hetkellä käytössä olevien laitteiden huoltoa varten?

Ei. Fluorattuja kasvihuonekaasuja saa asennusta, huoltoa, kunnossapitoa ja korjausta varten myydä vain yrityksille, jotka ovat asetuksen tarkoittamassa merkityksessä pätevöityjä tai joilla on palveluksessaan pätevöityjä henkilöitä. On myös huomioitava, että 1.1.2020 jälkeen R-404A:ta saa käyttää ainoastaan sellaisten laitteiden huollossa, joiden täyttömäärä on alle 10,2 kg. Siksi tulisi selvittää mahdollisuus siirtyä vaihtoehtoiseen kylmäaineeseen.